Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Základní kontakt

Dětské centrum Kladno,

příspěvková organizace

Brjanská 3079

272 04, Kladno

tel.: 312 267 401

el.adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID DS:rcpkgqk

IČO: 00875350

DIČ: CZ00875350

Číslo účtu: 13431141/0100

                   (KB, a.s.)

Ověřená instituce

DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz

INFORMACE O ZPŮSOBU PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

od fyzických osob, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU .

Metodika k přímé aplikovatelnosti Směrnice EU 

Zásady ochrany oznamovatele jsou zpracovány Vnitřní směrnicí Dětského centra Kladno, p.o. č.39/2023, pod č.j. 758/23.

Obecný postup řešení oznámení (dle Metodiky k přímé aplikovatelnosti)

 

Oznámení lze podat příslušné osobě prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému písemnou (i elektronickou) nebo ústní (osobní, telefonickou) formou.

Příslušná osoba: Bc. Jana Čechová

Písemně i osobně na adrese – Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace, Brjanská 3079, Kladno, PSČ 272 04

Telefonicky – viz. 312 267 401, 607 050 765

Elektronicky – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Oznámení lze podat též prostřednictvím Vnějšího oznamovacího systému 

 

Aktualizaci provádí: L. Čejková, 19.7.2023

Standardy kvality SPOD poskytované ZDVOP ve znění k 1.1.2022

Obsah standardu

Plně

Přílohy

1A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou dětem, jejich rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte a dalším osobám příbuzným nebo dítěti blízkým.

Základní informace 

Etický kodex

1B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující dítěti pomoc a ochranu s cílem stabilizovat jeho situaci a navrátit jej do rodinného prostředí. Pracovní postupy a metodiky obsahují zejména způsoby práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou, postup při vedení rozhovoru s dítětem a pro vyhodnocování potřeb dítěte.

Vnitřní řád

Denní program

Denní program v obrázcích

Způsoby práce s dítětem

2A

1. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí, právo na soukromí, důstojnost a rodinný život

Práva a povinnosti dětí

Práva a povinnosti omalovánky

2. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc písemně stanoví pravidla pro předcházení porušování lidských práv a svobod, zejména stanoví mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který by se porušení lidských práv a svobod dopustil.

 

Pravidla pro předcházení porušování lidských práv a svobod

3. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu.

2B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. Zařízení má písemně stanoven postup pro předcházení těmto situacím a postup při zjištění takového jednání, jak ze strany rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak zaměstnance zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či dalších dětí umístěných v zařízení, a postupuje podle něj v praxi.

Postup ochrany  zneužíváného, zanedbávaného a týraného dítěte

2C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla vymezující možný střet zájmů zaměstnanců zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a dětí a rodin, včetně pravidel pro řešení těchto situací

 

Pravidla vymezující možný střet zájmů

3A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vytváří materiální, technické a hygienické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany tak, aby se co nejvíce podobaly podmínkám v přirozeném rodinném prostředí. Vždy klade důraz na individuální potřeby dětí a na jejich bezpečné soukromí.

U nás

Provozní řád DCKL

3B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má oddělenu pobytovou část od části ambulantní, ve které jsou poskytovány konzultace.

3C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřízené při zdravotnickém či školském ústavním zařízení odděluje činnosti provozované v rámci režimu sociálně-právní ochrany a ústavního zařízení a dbá na to, aby bylo o děti vždy pečováno v souladu s formou jejich umístění a jejich potřebami.

4A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc informuje dítě, jeho rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany ze strany zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zejména o průběhu pobytu dítěte v zařízení, právech a povinnostech umístěných dětí, zaměstnanců a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

4B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany.

5A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podporuje děti umístěné v zařízení ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím, zejména podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými.

Síť sociálních služeb v Kladně

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

5B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vytváří příležitosti, aby dítě umístěné v zařízení využívalo veřejně dostupných služeb (škola nebo mateřská škola, zájmové kroužky mimo zařízení atd.)

Katalog volnočasových aktivit Stochov a okolí    

(pro rodiče, kamarády, příbuzné)

5C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně vypracována pravidla pro poskytování pomoci a poradenství rodině umístěného dítěte, zejména stanoveny možnosti a nabídky zajištění pomoci při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajištění terapie, nácviku rodičovských a dalších dovedností při péči o dítě, které v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte rodina potřebuje.

 

Pravidla pro poskytování pomoci a poradenství rodině dítěte

6A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, kvalifikační požadavky, osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců.

 

Organizační struktura DCKL

Organizační struktura ZDVOP

6B

Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a potřebám umístěných dětí. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má kromě zaměstnanců zajišťujících osobní péči o děti vždy v pracovním poměru v rozsahu úvazku 1,0 sociálního pracovníka minimálně na každých 10 umístěných dětí, který splňuje podmínky odborné způsobilosti stanovené zákonem o sociálních službách.

6C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vždy zajištěnu pro umístěné děti dostupnou zdravotní péči a péči psychologa. Pokud je zdravotní péče nebo péče psychologa zajišťována externě, pak zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zveřejní, kdo tuto péči pro zařízení zajišťuje a v jakém rozsahu.

 

 Kontakty

 

6D

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má v rámci organizační struktury písemně stanovena oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím.                    

Oprávnění a povinnosti jsou definovány v pracovních náplních. 

 

7A

Zaměstnanci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kteří přímo poskytují sociálně právní ochranu, splňují požadavky odborné způsobilosti a bezúhonnosti podle zákona.

7B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a tato pravidla uplatňuje v praxi. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců.

 

Pravidla pro přijetí a zaškolení nových zaměstnanců

7C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro působení osob, které nejsou se zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc v základním pracovněprávním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů.

Pravidla pro působení osob, které nejsou v pracovněprávním vztahu

8A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace zaměstnance.

Postup hodnocení zaměstnanců

8b

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracovány plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců.

Plán dalšího vzdělávání 

 

8c

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců.

8D

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zajištěnu pro své zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.

 

9A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vypracován písemný postup pro příjem dítěte do zařízení, pro návštěvy dítěte mimo zařízení, pro návštěvy rodičů, jiných osob dítěti příbuzných nebo blízkých a dalších osob v zařízení, pro co nejširší osobní, telefonický nebo písemný styk anebo jakoukoliv jinou formu komunikace dítěte s rodiči nebo jinými osobami dítěti příbuznými nebo blízkými a dalšími osobami; s těmito postupy prokazatelně seznámí dítě, jeho rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké a podle nich postupuje v praxi.

Postup pro příjem dítěte do zařízení

Jak dítěti pomoci v prvních chvílích

 

Návštěvní řád 

 

Návštěvní řád ve zkratce pro děti

9B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smluv o poskytování ochrany a pomoci, zejména kdo je oprávněn smlouvu uzavřít, jaké další náležitosti, vedle těch zákonem stanovených, smlouva obsahuje, jaké přílohy jsou spolu se smlouvou předány dítěti nebo oprávněnému zástupci dítěte, je-li s ním smlouva uzavírána, a též možnosti zrušení smlouvy. Při uzavírání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc postupuje tak, aby obsah a účel smlouvy byl pro smluvní strany srozumitelný.

Pravidla pro uzavírání smluv

 

Smlouva o poskytování ochrany a pomoci uzavřená s rodičem

 

Smlouva o poskytování ochrany a pomoci uzavřená s dítětem

 

Smlouva o poskytování ochrany a pomoci uzavřená s OSPOD

9C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla a postupy pro situace, kdy lze žádost o uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci odmítnout. Tato pravidla nesmí být diskriminující.

Základní informace 

 

9D

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte nebo jinými osobami odpovědnými za jeho výchovu, s dítětem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností projedná požadavky, očekávání, cíle a účel pobytu dítěte v zařízení; toto vždy formuluje v souladu s nejlepším zájmem dítěte a výkonem sociálně-právní ochrany.

10A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro vytváření plánu poskytování sociálně-právní ochrany v konkrétním případě a pravidla a postupy určující způsob hodnocení, zda je plán poskytování sociálně-právní ochrany naplňován. V souladu s pravidly zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zpracovává plán poskytování sociálně-právní ochrany dětí v konkrétním případě.

 

Pravidla pro vytváření plánu poskytování SPO

10B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla upravující spolupráci zařízení s rodiči, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, které jsou zapojeny do řešení situace dítěte při vytváření plánu poskytování sociálně -právní ochrany dítěti v zařízení.

 

Plnění standardu je uvedeno v přílohách Standardu 11a

 

 

10C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má pro vypracování a vyhodnocování naplňování plánu sociálně-právní ochrany pro každé dítě určeného sociálního pracovníka.

10D

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla a postupy pro případ změny sociálního pracovníka nebo zaměstnance zajišťujícího osobní péči o dítě.

11a

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracována pravidla, která stanoví způsob a rozsah informování dítěte, jeho rodiny, osob odpovědných za výchovu dítěte nebo osob blízkých dítěti, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a případně další oprávněných orgánů veřejné moci, o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování plánu sociálně-právní ochrany.

Pravidla stanovující způsob a rozsah spolupráce a informování o průběhu SPO a naplňování plánu SPO

Práva a povinnosti ředitele

11B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má pro zaměstnance písemně stanovený postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u jednotlivých dětí a rodin (systém předávání informací mezi jednotlivými zaměstnanci, kteří se podílejí na řešení situace dítěte a rodiny), a to též za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů dětí a členů jejich rodin, zejména na ochranu soukromí a osobních údajů.

Postup pro získávání a předávání informací

12

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanovena pravidla práce pro situace významných změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Pravidla práce pro situace významných změn v životě děrí a rodin

13

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro zpracování, vedení a evidenci písemné, případně elektronické dokumentace o dětech, kterým poskytuje ochranu a pomoc, zejména pravidla pro založení, uzavření a zapůjčení dokumentace, pravidla pro nahlížení do dokumentace a pořizování kopií z této dokumentace a pravidla pro odmítnutí žádosti o nahlédnutí do této dokumentace. Evidence dokumentace o dětech, jimž je poskytována ochrana a pomoc, vždy obsahuje údaje, podle nichž lze zjistit totožnost dítěte, datum a čas přijetí dítěte do zařízení a ukončení poskytování ochrany a pomoci tomuto dítěti, důvod pro poskytování ochrany a pomoci a záznam o splnění oznamovací povinnosti vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí o přijetí dítěte do zařízení.

Pravidla vedení dokumentace

14

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována a zveřejněna pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany, zejména informuje cílovou skupinu jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě.

Kam stížnost podat?

Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností

Stížnost ve zkratce pro dospělé

Stížnost ve zkratce pro děti

15

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich řešení, s nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance.S těmito postupy jsou v nezbytném rozsahu seznámeny přiměřeným způsobem i umístěné děti, jejich rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké.

Pokyn rizikové, nouzové a havarijní situace

   

Opatruj se na vycházce

Opatruj se při hře na zahradě 

16A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanoven systém pravidelné revize naplňování standardů kvality, systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany.

 

16B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanovena pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny a dalších spolupracujících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci.

 Dotazník spokojenosti

Co je soubor cookie?

Cookie je malý soubor, který ukládá vaše internetová nastavení. Tuto technologii používá téměř každá webová stránka. Cookie stáhne váš internetový prohlížeč při první návštěvě webové stránky. Při další návštěvě stejné webové stránky ze stejného uživatelského zařízení se soubor cookie a informace v něm uložené buď odešlou zpět na web, který jej vytvořil (tzv. soubor cookie první strany), nebo se odešlou na jiný web, ke kterému patří (tzv. soubor cookie třetí strany). Takto dokáže web zjistit, že jste jej otevřeli pomocí daného prohlížeče již dříve, a v některých případech zobrazený obsah obměňovat.

Některé soubory cookie jsou mimořádně užitečné v tom, že dokážou zlepšit váš uživatelský zážitek na webových stránkách, které jste navštívili již několikrát. Pokud použijete stejné uživatelské zařízení a stejný prohlížeč jako dříve, zapamatují si soubory cookie například vaše nastavení a způsob používání webu, přičemž zobrazované nabídky přizpůsobí tak, aby lépe odpovídaly vašim osobním zájmům a potřebám.

Cookies, jejichž používání na našem webu není podmíněno vaším souhlasem

Základní cookies, které bývají označovány také jako „nezbytně nutné“, zajišťují funkce, bez nichž byste náš web a související domény nemohli používat tak, jak bylo zamýšleno. Tyto cookies používá výhradně naše webová stránka, a proto se jedná o takzvané cookies první strany. Cookies jsou uloženy ve vašem uživatelském zařízení pouze během aktuální relace prohlížeče. Základní cookies například zajišťují, že můžete zůstat přihlášeni.

Při přecházení mezi weby takové soubory také například zajišťují funkčnost přechodu z http na https, aby byly dodrženy zvýšené bezpečnostní požadavky na přenos dat.

Pokud chcete náš web využívat, nelze tyto soubory zakázat. Obecně však můžete cookies ve svém prohlížeči zakázat kdykoli.

Cookies, s jejichž používáním na našem webu poskytujete souhlas

Na naší webové stránce zobrazujeme obsah třetích stran. Integrovali jsme například služby sociální sítě Facebook Tento externí poskytovatel může teoreticky nastavovat cookies během vaší návštěvy našich webů, například může získat informaci o tom, že jste daný web otevřeli. Navštivte prosím webové stránky externích poskytovatelů, abyste získali další informace o tom, jak soubory cookie používají.

Měření návštěvnosti stránek TOPlistem cokkies nepoužívá.

Poučení

Cookies můžete rovněž zablokovat či odstranit provedením příslušných změn v nastavení vašeho prohlížeče. Za účelem správy cookies vám většina prohlížečů umožňuje odmítnout nebo přijmout všechny tyto soubory nebo přijmout pouze některé jejich typy. Informace o tom, jak cookies spravovat či odstranit, naleznete v nápovědě daného prohlížeče.

Pokud si přejete používání cookies omezit, nebudete moci využívat všechny interaktivní funkce naší webové stránky.

Nejste spokojeni? Kontaktujte mě: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace, Brjanská 3079, Kladno je správcem osobních údajů a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány z důvodů daných platnými právními normami, na základě smluvního vztahu mezi správcem a subjekty údajů, a s ohledem na hlavní, vedlejší a doplňkovou činnost správce (http://dckl.cz/index.php/zakladni-informace)

Při zpracovávání osobních údajů správce používá technické a organizační prostředky se záměrem maximálního zabezpečení všech zpracovávaných osobních údajů, aby zabránil neoprávněnému přístupu a případnému zneužití těchto údajů. Pokud by došlo k takovému narušení bezpečnosti osobních údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro jejich práva a svobody, správce dotčené subjekty údajů bez zbytečného odkladu informuje.

Správce subjekty údajů informuje o rozsahu, účelu a době zpracování, a o jejich právech souvisejících se zpracováváním. Osobní údaje jsou zpracovávány s vědomím a souhlasem subjektů údajů.

Zpracovávány jsou pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k plnění činnosti správce, nebo na základě platné právní úpravy. Osobní údaje jsou průběžně aktualizovány.

Zpracovávané osobní údaje správce předává dalším subjektům jen v zákonem stanovených případech, a to zejména poskytovatelům zdravotní péče, zdravotním pojišťovnám, úřadům práce, školským zařízením apod., nebo v odůvodněném zájmu subjektu údajů, eventuálně na žádost subjektu údajů.
Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti naší organizace přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji.

 


2023

21.2.2023 Sletiště Kladno 

29.4.2023 Májaland Praha 

29.4.2023 Letiště Praha 

30.4.2023  Čarodějnice na zahradě 

25.5.2023  Dětský den u motorkářů Stochov 

1.6.2023 Dětský den na zahradě 

8.6.2023 ZOOpark Zájezd 

3.7.2023 Výlet do Tuchlovic 

4.7.2023  Sletiště Kladno 

12.7.2023 Statek U Merlína 

13.7.2023 Mědvědárium Kladno 

10.8.2023  Piknik v trávě 

15.8.2023  Hřiště Unhošť 

31.8.2023  Statek U Lukášů Stochov

2.9.2023  Loučení s prázdninami na zahradě

20.9.2023  ZOOpark Karlštějn

31.10.2023 Halloween

22.11.2023 Divadlo Stochov – Maková panenka

9.12.2023 Divadlo Stochov – Kouzelný pohádkář

10.12.2023 Advent na zámku v Lánech

16.12.2023 Bruslení v Kladně

 


2022

26.3.2022  Výlet za mláďaty domácích zvířat

14.4.2022 Sletiště Kladno

28.4.2022 Ukázka vozu Policie ČR

30.4.2022 Čarodějný den

30.5.2022 Pěší výlet za zvířátky do Lán

1.6.2022  Dětský den na zahradě

4.6.2022  Zumba Hawai party s Kamarády Stochov

8.6.2022 Sportovní areál Sletiště Kladno

10.6.2022 Divadelní představení náměstí Stochov

11.6.2022 Sraz veteránů Stochov

18.6.2022 Pěší výlet do Tuchlovic a do Lán

28.6.2022 Pěší výlet za poznáváním přírody - Rynholec

1.7.2022 Výlet do N.Strašecí – muzeum

6.7.2022 Cyklovýlet třešňovou alejí

12.7.2022 Vláčkem za vláčky do Lužné

17.7.2022 Hliněné tvoření na zahradě

20.7.2022 Naše proměna v záchranáře

21.7.2022 Poznáváme historii našeho města

8.8.2022 Stezkou sv. Václava

12.8.2022 Sportovní areál Sletiště Kladno

15.8.2022 Krtkův svět Praha

21.8.2022 Rodinný festival Stochov žije kulturou

30.8.2022 Statek Merlín s Doborovolnickým centrem Kladno

31.8.2022 Ahoj prázdniny – opékaní buřtů

3.9.2022 Putování pohádkovým lesem s Kamarády Stochov

 


 

 

2021

I když i v letošním byla většina chystaných aktivit pro děti poznamenána epidemiologickými opatřeními doby koronavirové, přesto se povedlo pro děti přichystat zajímavý program přímo v zařízení: vaření a pečení různých dobrot, práci s keramikou a jiné výtvarné činnosti, velikonoční hledání pokladu, opékání buřtů na zahradě, pingpongové turnaje, procházky po okolí Stochova, návštěvu asistenčního psa, ukázku motorek, policejního auta, chystání oslav svátků Vánoc a Velikonoc, narozeninových oslav i rozluček, ale také:

18.6.2021 Stezka sv. Václava Stochov

23.6.2021 Návštěva koní v Libochovičkách

27.6.2021 Pěší výlet do Nového Strašecí

8.7.2021 Výlet do Unhoště a Kladna 

 13.7.2021 Svatováclavský dub, muzeum a statek Stochov

14.7.2021 Medvědárium Kladno 

 30.8.2021 Výlet na Kladno, dopravní hřiště

4.9.2021 Pohádkový les na Stochově 

18.10.2021 Návštěva asistenčního psa

20.10.2021 ZOO Zájezd s Dobrovolnickým centrem v Kladně

 


2020 

I když byla většina chystaných aktivit pro děti v roce 2020 poznamenána epidemiologickými opatřeními doby koronavirové, přesto se povedlo pro děti přichystat zajímavý program přímo v zařízení: vaření, pečení, práci s keramikou, velikonoční hledání pokladu, opékání buřtů na zahradě, turnaj v ping-pongu, procházky po okolí Stochova, chystání oslav svátků Vánoc a Velikonocnarozeninových oslav i rozluček ale také: 

12.12.2020 Přednáška ve ZDVOP Jak a proč si správně čistit zoubky

10.9.2020 Prohlídka motorek

31.8.2020 ZOOpark Zájezd s Dobrovolnickým centrem Kladno

25.8.2020 Na Lány za zvířátky

20.8.2020 Návštěva dětí z DC Kladno

4.8.2020 Pizzerie doma

31.7.2020 Cukrárna Tuchlovice

19.1.2020 Maškarní  s Kamarády Stochov


2019

30.12.2019 Třetí odpoledne s dobrovolníky – tvořivé

Výroba obrázků ze zažehlovacích korálků

 

29.12.2019 Druhé odpoledne s dobrovolníky – písničkové

Zpívání a poslech koled, písniček za doprovodu kláves a flétny, hudební kvízy, možnost zahrát si na hudební nástroj.

 

27.12.2019 Návštěva motorkářů

Motorkáři Stochov patří mezi naše dlouholeté přátele. Dnes k nám zavítali i se svými dětmi na tradiční vánoční návštěvu. 

 

25.12.2019 První odpoledne s dobrovolníky - pohádkové

Vyprávění pohádkových příběhů, společná procházka venku

 

24.12.2019 Vánoční návštěva klauníků

Dva šikovní klauni nám zkrátili čekání na nadílku. Pásmo koled a zpívání s klauny C4C, vyrábění zvířátek a kytiček z balonků.

 

22.12.2019 Živý Betlém Stochov

Krásná atmosféra pro poslední adventní neděli – příběh zrození Ježíška, dárky, živá zvířátka…co si více přát

 

16.12.2019 FUN PARK ŽIRAFA Čestlice

Celodenní  výlet  jako předčasný dárek pod stromeček od Car Heaven Kladno a dalších.

 

12.12.2019 Kino Hutník – Ledové království II.

I letošní rok jsme s nadšením přijali pozvánku paní Heřmanové, radní Krajského úřadu Středočeského kraje

 

4.12.2019 Dopravní hřiště Kladno

Stůj, dej přednost, doprava, doleva, …

 

1.12.2019 Vánoční strom Stochov

Hudební koncert Míši Noskové, laserová show a cinkání zvonečků všech přítomných. Už se těšíme na Vánoce!

 

21.11.2019 Rozsvícení stromku v DC Kladno

Koledy v našem i profi podání, světelná show, skvělé vánoční pochoutky a úžasná atmosféra, to vše s našimi přáteli i sponzory.

 

16.11.2019 Závody psích spřežení Stochov

Naprosto nevšední podívaná.

 

28.8.2019 Trampolínový park v Kladně

Sportovní chvilka pro menší i větší.

 

27.8.2019 Pizza odpoledne ve ZDVOP

Na konci prázdnin jsme si pochutnali na vlastnoručně připravené pizze a tak jsem předtím mísili, zadělávali, tvarovali, zdobili a pekli. Děti vítaly, že na pizzu mohou použít vše dle své chuti.

 

22.8.2019 Pěšky do Nového Strašecí

Návštěva muzea a mlsání v cukrárně, unaveni, ale nadšeni.

 

13.8.2019 Muzeum vlaků Lužná

Cesta vlakem, prohlídka různých vlaků. Kdo bude strojvůdcem a kdo průvodčím?

 

30.7.2019 Zeměráj

Výlet organizovaný Dobrovolnickým centrem v Kladně do místa všemožných aktivit – bludiště, hádanky, tvoření, bosonohá stezka, slovanská vesnice, potůček na koupání,…

 

19.7.2019 U hasičů na Stochově

V dopoledních hodinách jsme navštivili stochovské hasiče, kteří nám ukázali auto a celé vybavení. Hasiči odpovídali na všechny naše otázky a darovali nám plyšáky. Celý zbytek dne jsme si o hasičích a jejich práci s tetami povídali.

 

15.7.2019 Exkurze do svíčkárny

Jak a z čeho se vyrábí svíčky si naše děti mohly vyzkoušet ve Švermově. 

 

22.6.2019 Divadélko Kladno

Představení „O pejskovi a kočičce“, které pro nás zařídilo Dobrovolnické centrum Kladno se odehrálo v našem Dětské centru v Kladně. Dětem se moc líbilo, že se mohly zapojit do hry.

 

21.4.2019 Divadlo Hybernia – Alenka v kraji zázraků

Návštěva muzikálu i samotná návštěva Prahy byla pro naše děti první zkušeností. Procházka po Praze děti uchvátila, muzikál nadšeně sledovaly. Za vstupenky děkujeme firmě Pixapro.

 

18.4.2019 ZOOpark Chomutov

Celodenní akci pořádanou Dobrovolnickým centrem Kladno si naše děti skvěle a spokojeně užily. 

 

13.4.2019 Zahájení sezóny u motorkářů

Děti měly možnost obdivovat krásné motorky, posadit se na ní a vyfotit se. Současně probíhala ukázka první pomoci s opakováním důležitých čísel. Naše děti byly pochváleny za jejich znalost.

 

26.2.2019 Kino Stochov - Pohádka Jak vycvičit draka

 

27.1.2019 Dětský karneval

Dovádění v maskách plné soutěží a her pořádané Kamarády Stochov

 


11.12.2018 Vánoční tvoření s Dobrovolnickým centrem

 

9.12.2018 Divadýlko pro děti v DC Kladno

 

2.12.2018 Mikulášská nadílka Kamarádi Stochov

 

1.12.2018 Rozsvícení vánočního stromu na Stochově + společné vystoupení našich dětí a studentů SOU Stochov

 

29.11.2018 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v DC Kladno

9.9.2018 Rodinný den na Ladronce

 

8.9.2018 Pohádkový les

Díky organizaci Kamarádi Stochov jsme strávili příjemné odpoledne v přírodě. Děti plnily připravené úkoly, něco nového jsme se dozvěděli, cestou se nasmáli a na konci ma každého číhala sladká odměna. 

1.9.2018 Poznej svět letiště, aneb cestujícím na zkoušku

Na akci pořádanou společností Letiště Praha, a.s. jsme se vydali i přes nepřízeň počasí a bylo to super 😊 Už u vstupu nás velmi mile přivítali. Postupně jsme prozkoumali nejen letadlo, ale i další přistavenou techniku, která zabezpečuje chod letiště. Nevynechali jsme soutěže připravené leteckými společnostmi a vyhráli jednu z hlavních cen. Moc děkujeme za všechno 😊

 

25.8.2018 Pěší výlet do Lán

Lány jsou skvělým místem pro malé i větší děti. Navštívili jsme Muzeum T.G.Masaryka. Dívky obdivovaly šaty první dámy, kluci se zájmem prohlíželi sochu TGM na koni, pokukovali po vojenské stráži u vstupu do zámeckého parku. Ti nejmenší byli nadšeni z antilop a lam ve výbězích nedaleko zámku.

 

 23.8.2018 Muzeum vláčků Lužná u Rakovníka

Vyzkoušeli jsme si jaké je to být průvodcem, prohlédli parní lokomotivu, české i zahraniční vlaky. 

 

20.8.2018 Cestou k rybníčku KONOPAS

jsme poznávali stromy, ptáky, rostliny, pozorovali život v mraveništi, vyprávěli jsme si o koloběhu vody i popisovali roční období.

 

16.7.2018 Trampolínový park Kladno

Trampolíny – zábava, která nás nadchne kdykoliv.

 

16.6.2018 Den dětí v ESA

Za pozvání děkujeme kladenské logistické společnosti ESA s.r.o..S chutí jsme si prohlédli kamiony, svezli se ve vojenských autech, nechali si malbou vyzdobit obličej, projeli se na koních S radostí jsme přivítali balíček se sladkostmi. Jen neradi jsme z této akce odcházeli.

 

11.6.2018 ZOO Praha s Dobrovolnickým centrem Kladno

Nejen díky pěknému počasí, ale především díky perfektní přípravě Dobrovolnického centra v Kladně, byl celodenní výlet do pražské ZOO jednoznačně super. Díky finančnímu daru si děti mohly dopřát zmrzlinu, hranolky, památeční minci. 

 

2.6.2018 Den dětí ve Středočeské vědecké knihovně

Společně jsme vložili síly do připravených úkolů a většinu jsme dokončili. Skvělé občerstvení v kavárně nám bylo odměnou.

 

26.5.2018 Den dětí s motorkáři Stochov

Zábavné odpoledne plné atrakcí, soutěží, poměřování zručnosti, ale především obdivu silných motorek. Moc děkujeme za pozvání!

 

16.5.2018 Májový koncert

Krásný hudební zážitek jsme s dětmi prožili na Májovém koncertě v Kladně. Líbilo se nám vystoupení studentů, ale i prostory kladenského gymnázia. Koncert pořádal tým studentů Aktivní Kladno a Gymnázium Kladno.

 

12.5.2018 Celé Česko čte dětem 

Stochovské sdružení Kamarádi opět pořádalo skvělou akci pro děti. První pohádku nám přečetla Dáda Patrasová,  se zatajaným dechem jsme poslouchali i čtení paní starostky a místostarosty z knížky O pejskovi a kočičce. Naše obrázky vyhrály knižní cenu. Už se těšíme, až ji s tetou budeme čist.

 

7.5.2018 Trampolíny Kladno

Naplno využité a radostí nabité minuty v Trampolínovém parku v areálu kladenského sletiště.

 

28.4.2018 Na statku

Pěkné odpoledne jsem prožili na statku Lukášových, kde  jsem poznali péči o chovná zvířata.

 

2.3.2018 JUMP Arena Zličín

Hodina radosti a opojení z netradiční pohybové aktivity v JUMP Arena Zličín

 

1.2.2018 Bowling Stochov

I přes počáteční ostych jsme se všichni s nadšením vložili do hry a nechyběla nám ani soutěživost. Čas uběhl zbytečně rychle, poslední chvilky zbývající do oběda nám vyplnil stolní fotbálek. Všichni jsme se ze sportovního dopoledne vrátili příjemně naladěni.

 

13.1.2018 Sportovně-kulturní program v Kladně

Celý den jsme si užili pestrého programu. Vyzkoušeli jsme své bruslařské dovednosti na kladenském kluzišti, ohřáli jsme se v cukrárně, podívali se na zvířátka v zookoutku, obdivovali jsme nádheru korunovačních klenot.


31.12.2017  Ukázka vozidla Policie ČR

V dopoledních hodinách jsme si mohli zblízka prohlédnout výbavu policejního auta, vyzkoušet neprůstřelnou vestu a popovídat se strážníky. Děkujeme za návštěvu.

29.12.2017  Návštěva motorkářů

Prima odpoledne plné společenských her a ping-pongu jsme prožili s členy motorkářského klubu Mototour Bikers Association Stochov, kterému moc děkujeme za  obnovu zastínění oken a zahradní nábytek.

29.12.2017 Vánoční florbalový turnaj

Naše děti se zúčastnily Vánočního florbalového turnaje pořádaného Základní školou Stochov a získaly 2.místo. Gratulujeme 😊

12.12.2017 Herna Beruška Kladno

Čekání na Ježíška naši nejmenší prožívají naplno. Za pozvání na dopoledne plné báječné zábavy děkujeme Dětské herně Beruška v Kladně.

5.12.2017 Mikulášská nadílka

Spravedlivý Mikuláš, přísný Čert a laskavý Anděl obdaroval naše děti spoustou sladkostí a ovoce. 

4.12.2017 Vánoční trhy, Betlém

Naši nejmenší vyrazili na návštěvu živého Betléma do Kladna.

3.12.2017 Jarmark na Stochově

Spolek Kamarádi Stochov proměnil svoji klubovnu na vánoční trh. Ve vzduchu voněla purpura, zněly koledy. Stánky nabízely zajímavé zboží pro děti i dospělé. Už se těšíme na Vánoce.

2.12.2017 Čertovské dovádění

Tato akce byla opravdovým dováděním. Pro děti i dospělé Klub Kamarádi Stochov připravil mnoho zábavných a kreativních aktivit, soutěží. Nadšeni jsme byli ze zdobení perníčků a jejich ochutnávky, výroby vánočních dekorací, soutěže papírová válka nebo chytání čertovského ocásku.

25.11.2017 Rozsvícení vánočního stromu na Stochově

Vánoční strom se rozsvěcel i na stochovském náměstí. Na balonky štěstí jsme mohli napsat svá přání a za pomoci andělů vypustit. Moc nás bavilo i společné zpívání koled za hudebního doprovodu andělů. Počasí nám ale nepřálo, prohlédli jsme si vánoční stánky a utíkali se ohřát domů.

26.11.2017 Divadlo Lampion – představení Cipísek

Divadelní představení bylo skvostně provedené, vtipné, interaktivní, veselé, skvěle doplněné hudebními vstupy. Všichni herci byli výborní,ale obdiv patří Cipískovi, který pohotově reagoval nejen na projevy dětských diváků. Moc jsme se pobavili a zasmáli. Cipískovy písničky a hlášky zůstanou mezi námi na dlouho. Děkujeme Divadlu Lampion za slevu, která nám představení umožnila navštívit.

23.11.2017 Rozsvícení vánočního stromku v Dětském centru v Kladně

Od samého rána jsme se těšili na cestu do Kladna. Po příjezdu nás čekalo výborné občerstvení. V kostýmech andělů jsme zazpívali pod stromečkem a hned nato jsme se dočkali kouzla rozsvícení. Úplně skvělá byla závěrečná světelná show.

 

Píší jinde...

Novinky.cz 22.12.2022: PŘEHLEDNĚ Kdo má nárok na výchovné a co musí udělat
Tzv. výchovné ve výši 500 korun za dítě začne platit po Novém roce. Neuplatní je přitom výlučně ženy, a ne každý musí o výchovné žádat. Čtěte zde.

Novinky.cz, 7.6.2022: Jaké jsou podmínky dávky 5000 Kč na dítě?

Rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého by měly ve druhé polovině letních prázdnin začít dostávat 5000 korun na každé dítě, kterému nebude 1. srpna ještě 18 let. Týkat se to má i dětí, které se narodí do konce letošního roku. Čtěte zde.

leták MŠMT 2022: Kdy musíte přihlásit dítě do školky?

Kde? Kdy? Co vzít s sebou? Čtěte zde

finance.cz, 28.4.2021: Jak vychází prázdniny a svátky v roce 2022?

Kdy se vrátí studenti do školy ve školním roce 2021/2022? Kdy budou podzimní, pololetní či jarní prázdniny? Jak v roce 2021 vychází Vánoce? Jak vychází svátky v letech 2021 a 2022?...celý článek zde

halonoviny.cz, 28.4.2021: Péče o ohrožené děti v ohrožení?

Schválení návrhu na zákaz umísťování dětí do tří let do ústavní péče, který se snaží v novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosadit Olga Richterová (Piráti), by mělo závažné dopady na celý systém o ohrožené děti. Novinářům to řekla místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM)....celý článek zde

epenize.eu, 25.8.2020: Termíny prázdnin a svátků ve školním roce 2020 - 2021

Již za chvíli zde bude opět nový školní rok. Školní rok 2020/21. Dnes si popíšeme organizaci tohoto školního roku a přehledně vám sdělíme, kdy jsou prázdniny a jak vychází různá volna a státní svátky v průběhu roku. Je to důležité nejen kvůli dětem, ale i pro zajištění hlídání a či čerpaní dovolené rodičů. Celý článek zde

 

zdravotnickydenik.cz, 19.6.2020: Dehonestace a dezinformace. Poslanci zdravotního výboru se zastali kojeneckých ústavů a zkritizovali tažení poslance Juchelky

Takzvané kojenecké ústavy se opět ocitly pod mediální palbou. O dětských centrech se tak lze dočíst, že jsou „ostuda“ nebo dokonce „peklo“. Texty vyvolávají dojem, že v Česku bereme děti chudým rodinám a místo toho je vězníme v ústavní péči, i když by stačila podpora biologické rodiny, případně by se o dítě mohli bez problémů postarat pěstouni. Bohužel se ale zapomíná na to, že jde mnohdy o týrané děti, které vyžadují speciální přístup a zvláštní péči, nemluvě o tom, že v centrech pobývají i děti spolu se svými matkami, které například odvykají drogám. Celý článek zde

 

magazin.aktualne.cz, 27.2.2020: Matka vzala syna s Aspergerovým syndromem na měsíc do Thajska, aby k sobě našli cestu

Kryštofovi byly tři roky, když se jeho rodiče, Lenka a Vojtěch Linhartovi, dozvěděli, že je trochu jiný než ostatní děti. Mimořádné znalosti dopravních prostředků a netypické požadavky nebyly jeho dětskými rozmary, ale projevy Aspergerova syndromu. Aby svému synovi lépe porozuměla, rozhodla se jej matka vzít na měsíc do Thajska. A terapie cestování zabrala. O jejich cestě nyní napsala knihu.....Celý článek zde.

 

info.cz, 24.11.2019: Jak zlepšit pomoc ohroženým dětem? Nerušit co funguje a zvednout odměny pěstounům, říkají odborníci

Pomoc ohroženým dětem musí i nadále poskytovat pěstouni společně s dětskými centry a domovy. Jednostranná preference některého z typů péče o ohrožené děti by podle odborníků mohla zhoršit ochranu dětí a zúžit možnosti řešení jejich konkrétní situace. Ministerstvo práce o sociálních věcí totiž pořád uvažuje o úplném zrušení dětských domovů....Celý článek zde.

 

 Česká justice.cz, 23.10.2019: Soudkyně Kantůrková k opatrovnické agendě: Jsme přetížení. Chybí znalci, půlroční lhůta se nedá splnit

Opatrovnickou agendu by měli soudit soudci se životními a profesními zkušenostmi, protože rozhodují o nezletilých dětech. „Nikoliv začínající soudci nebo ti, co se jinde neosvědčili,“ myslí si soudkyně Okresního soudu Kolín a Libuše Kantůrková. Podle ní by měly být zavedeny na tuto agendu specializace, což se daří na okresech a částečně už i na krajských soudech. Novela občanského zákoníku pak způsobila nárůst opatrovnických věcí asi o 30 procent...Celý text zde

Seznamzpravy.cz, 30.8.2019: Počet dětí v rodině i vzdělání pěstounů. Dosud nejrozsáhlejší studie boří mýty o pěstounství v Česku

Kolik dětí bývá v pěstounských rodinách nebo jaké je vzdělání pěstounů? Nová studie Asociace Dítě a Rodina a Nadace Sirius ukazuje, že pohled veřejnosti na pěstounskou péči se liší od jejího skutečného stavu v Česku.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Novinky.cz, 6.8.2019  Poradna: Jak na agresivitu u čtyřletého syna

Kolem čtyř let věku nastává vývojová fáze cesty k vlastní individualizaci. Nervová soustava dítěte ještě není zcela vyzrálá, proto reakce dítěte nejsou vždy zcela přiměřené. Může tak začít absolutně vše negovat a na vše, co se mu nelíbí, reagovat podrážděně, až agresivně.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Novinky.cz 10.7.2019 Sněmovna odklepla snazší oddlužení pro tisíce dětských dlužníků

V České republice žije až 6500 dětí v dluhových pastích a další desetitisíce dospělých si své dluhy přinesly z dětství. Pomoci by jim měla novela insolvenčního zákona, kterou ve středu schválila Sněmovna. Oddlužit se tito lidé budou moci během tří let ve zvýhodněném režimu.

Celý článek si můžete přečíst zde

BLESK.cz 27.3.2019  Batolata v Česku umírají násilnou smrtí. „Selhává systém,“ varuje Chalánková

I selhání systému je podle senátorky Jitky Chalánkové (nez.) důvod, proč v České republice násilně umírají batolata. Babička tříletého Marečka z Loun, který byl týraný a zemřel, v rozhovoru pro Blesk přísahala, že „na sociálce budou padat hlavy“. Jaké možnosti teď mají úřady a co je potřeba změnit, aby k podobným hrůzám už nedocházelo? Na to odpovídal úterní díl pořadu Blesku Epicentrum...celý článek zde

Novinky.cz 22.2.2019: Romské děti zachraňují od děcáku Skandinávci i Italové

Zrušení kojeneckých ústavů by byla chyba, ale jejich transformace je potřebná, shodli se členové zdravotního a sociálního výboru Sněmovny na čtvrtečním zasedání v Mostě, jehož součástí byla i prohlídka místního kojeneckého ústavu...

Celý článek si můžete přečíst zde.

Copyright © 2024 Dětské centrum Kladno všechna práva vyhrazena.

We use cookies

Na našich stránkách používáme cookie. Jejím používáním vyjadřujete s tímto souhlas.