Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Základní kontakt ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující

okamžitou pomoc

Hornická 203

273 03 Stochov  

tel.: 312 651 218

 

zřízené při:

 

Dětské centrum Kladno,

příspěvková organizace

Brjanská 3079

272 04, Kladno

tel.: 312 267 401

el.adresa podatelnyTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID DS:rcpkgqk

Ověřená instituce

DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) je součástí Dětského centra Kladno, p.o.,

Úplný název a adresa zařízení:

                      Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace

                      Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                      Hornická 203, 273 03  Stochov

                      tel.: 312 651 218 (NONSTOP)

                     

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětského centra Kladno,  příspěvkové organizace je zřízeno na základě schválení  Dodatku č. 2 ke zřizovací listině  dne 11.11.2011 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 26-19/2011/ZK a splňuje tak podmínky uvedené ustanovením zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Kapacita zařízení je 12 dětí.

 

KOMU POMÁHÁME?

Posláním zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP) je poskytnout bez odkladu bezpečné zázemí, ochranu a odbornou pomoc dětem od 0 do 18 let:

 • které se ocitly bez jakékoliv péče nebo bez péče přiměřené jejich věku
 • je-li vážně ohrožen jejich život nebo příznivý vývoj
 • které jsou tělesně, duševně týrané nebo zneužívané
 • které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva
 • jsou v jiné krizové situaci.

         a dále o jejich rodiče, osoby odpovědné za výchovu, osoby blízké.

O pomoc a ochranu může požádat:

 • dítě samo,
 • rodič nebo zákonný zástupce,
 • osoba blízká
 • oddělení sociálně-právní ochrany dítěte příslušného úřadu (dále jen OSPOD).

Dítě je umístěno ve ZDVOP na základě:

 • rozhodnutí soudu.
 • smlouvy o poskytování ochrany a pomoci uzavřené s dítětem, nebo:
 • smlouvy o poskytování ochrany a pomoci uzavřené za dítě zákonným zástupcem nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu, které bylo dítě svěřeno do péče,
 • smlouvy o poskytování ochrany a pomoci uzavřené za dítě obecním úřadem obce s rozšířenou působností,

Odmítnout přijetí dítěte může ředitel ZDVOP pokud dítě:

 • trpí těžkými poruchami chování
 • je závislé na návykových látkách
 • má neléčenou psychiatrickou poruchu
 • aktuálně vyhrožuje sebevraždou
 • páchá/páchalo závažnou trestnou činnost
 • je na útěku z výchovného zařízení.

 

O CO USILUJEME?

Cílem poskytované péče je

 • stabilizace a zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte
 • rozvoj jeho schopností a dovedností
 • zlepšení vztahů, kontaktů a komunikace dítěte se zákonnými zástupci, osobami blízkými
 • pravidelná docházka dítěte do školy, odpovídající výsledky ve vzdělání, smysluplné trávení volného času
 • zlepšení rodičovských dovedností, získání náhledu rodiny na aktuální životní situaci, zlepšení podmínek v rodině, zvýšení motivace rodiny k řešení situace proto, aby se podařil:
 • návrat dítěte do biologické rodiny, tj. zpět domů
 • pokud návrat dítěte do rodiny není možný, ve spolupráci s OSPOD a zákonnými zástupci najít pro dítě nejlepší možné řešení (v souladu se zákonem prioritně náhradní rodinná péče)

Pobyt dítěte je dočasný, v souladu se zákonem může trvat maximálně 6 měsíců, nebo po dobu po kterou trvá rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Přijetím dítěte do zařízení nezanikají rodičům práva a povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, pokud soudem není rozhodnuto jinak.

 

CO DÍTĚTI POSKYTUJEME?

a) ubytování:

 • ubytování,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) stravu: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,  v rozsahu 3 hlavních jídel denně (+ 2 svačin a případně druhé večeře),

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně pomoci při použití speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně polohy,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 • pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování,

f) zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností:

 • pracovně výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.
 • volnočasové a zájmové aktivity,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

h) zajištění sociálně terapeutických činností: zajištění sociálně-terapeutické činnosti, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

i) zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné péče:

 • zajištění zdravotních služeb,
 • zajištění psychologické péče formou diagnostiky a terapií dle potřeby dítěte
 • zajištění jiné odborné péče než péče uvedené v bodech 1 a 2.
 • Psychickou pohodu formou podpory v adaptaci (přizpůsobení) na nové prostředí, novou životní situaci dítěte, a to s pomocí psychologa, speciálního pedagoga, výchovného poradce, sociální pracovnice, vedoucí zařízení a vyškoleného personálu.
 • Ujištění, že jeho pobyt v našem zařízení je dočasný a v soudu se zákonem může trvat maximálně 6 měsíců, nebo po dobu, po kterou trvá rozhodnutí soudu

CO NABÍZÍME RODIČŮM A JINÝM OSOBÁM ODPOVĚDNÝM ZA VÝCHOVU?

 • Pomoc při vyřizování dávek státní sociální pomoci,
 • pomoc při vyřizování úředních záležitostí, 
 • pomoc při vyřizování bydlení.
 • Podporu v otázce zaměstnání.
 • Celkovou podporu a pomoc rodičům při vyřizování životních záležitostí (psychických, psychologických, psychiatrických, sociálních), které umožní návrat dítěte zpět do rodiny.

Spolupracujeme s příslušnými OSPOD, s krajskými úřady, úzce spolupracujeme s psychology, psychiatry, praktickými lékaři, odbornými lékaři, vzdělávacími institucemi, zdravotnickými organizacemi, občanskými sdruženími ad.

 

ZÁSADY ČINNOSTI

 • pomoc je poskytována v souladu s platným zněním zákona, s Listinou základních práv a svobod člověka, s Úmluvou o právech dítěte a v souladu s Etickým kodexem zaměstnanců zařízení
 • důraz je kladen na profesionalitu, tj. zachování nehodnotícího postoje k dětem a rodičům
 • pomoc je poskytována v rámci multidisciplinárního týmu, ve spolupráci s orgány poskytující sociálně-právní ochranu dětí a dalšími zúčastněnými osobami
 • dítěti je zajištěna individuální péče lidská, zdravotní, lékařská, psychologická, sociální, speciálně-pedagogická
 • dítěti je zajištěna podpora dospělého člověka, který k němu přistupuje citlivě s ohledem na jeho situaci
 • pomoc dítěti a jeho rodině je poskytována na základě Plánu poskytování sociálně-právní ochrany dítěte umístěného v ZDVOP zpracovaného zařízením v souladu s Individuálním plánem sociálně-právní ochrany dítěte zpracovaného příslušným OSPOD – plány se sestavují vždy ve spolupráci s dítětem a rodinou (dle aktuálních rozumových schopností a přiměřeně k věku)
 • je kladen důraz na specifické potřeby dítěte a plně zohledněn fakt sociálního prostředí, ze kterého pochází
 • je kladen důraz na úctu k lidské důstojnosti rodičů, všem se poskytuje pomoc v plném rozsahu
 • vnímání dítěte a rodiny jako celku a využívání komplexního přístupu v práci s dítětem a rodinou včetně širšího sociálního prostředí
 • respektování práv a svobod dítěte i jeho rodiny – naslouchání, otevřené jednání, včasné a dostatečné informování dětí i rodin i osob blízkých o důležitých skutečnostech, zapojování dětí do rozhodování o svém životě přiměřeně k jejich věku, plnění individuálních potřeb dítěte, umístění sourozenců společně a podporování jejich vzájemných vztahů
 • vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení situace
 • pro cílovou skupinu je vždy vytvořen prostor pro diskusi, dotazy, náměty a stížnosti

Zařízení se řídí

zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, § 42.

vyhláškou 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o soc.právní ochraně dětí 

 

                                                                                                                                                                                                        aktualizace 4.4.2022

 

Copyright © 2024 Dětské centrum Kladno všechna práva vyhrazena.

We use cookies

Na našich stránkách používáme cookie. Jejím používáním vyjadřujete s tímto souhlas.