Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Základní kontakt ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující

okamžitou pomoc

Hornická 203

273 03 Stochov  

tel.: 312 651 218

 

zřízené při:

 

Dětské centrum Kladno,

příspěvková organizace

Brjanská 3079

272 04, Kladno

tel.: 312 267 401

el.adresa podatelnyTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID DS:rcpkgqk

Základní kontakt

Dětské centrum Kladno,

příspěvková organizace

Brjanská 3079

272 04, Kladno

tel.: 312 267 401

el.adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID DS:rcpkgqk

IČO: 00875350

DIČ: CZ00875350

Číslo účtu: 13431141/0100

                   (KB, a.s.)

Ověřená instituce

DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Standardy kvality SPOD poskytované ZDVOP ve znění k 1.1.2022

Obsah standardu

Plně

Přílohy

1A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou dětem, jejich rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte a dalším osobám příbuzným nebo dítěti blízkým.

Základní informace 

Etický kodex

1B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující dítěti pomoc a ochranu s cílem stabilizovat jeho situaci a navrátit jej do rodinného prostředí. Pracovní postupy a metodiky obsahují zejména způsoby práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou, postup při vedení rozhovoru s dítětem a pro vyhodnocování potřeb dítěte.

Vnitřní řád

Denní program

Denní program v obrázcích

Způsoby práce s dítětem

2A

1. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí, právo na soukromí, důstojnost a rodinný život

Práva a povinnosti dětí

Práva a povinnosti omalovánky

2. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc písemně stanoví pravidla pro předcházení porušování lidských práv a svobod, zejména stanoví mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který by se porušení lidských práv a svobod dopustil.

 

Pravidla pro předcházení porušování lidských práv a svobod

3. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu.

2B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. Zařízení má písemně stanoven postup pro předcházení těmto situacím a postup při zjištění takového jednání, jak ze strany rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak zaměstnance zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či dalších dětí umístěných v zařízení, a postupuje podle něj v praxi.

Postup ochrany  zneužíváného, zanedbávaného a týraného dítěte

2C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla vymezující možný střet zájmů zaměstnanců zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a dětí a rodin, včetně pravidel pro řešení těchto situací

 

Pravidla vymezující možný střet zájmů

3A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vytváří materiální, technické a hygienické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany tak, aby se co nejvíce podobaly podmínkám v přirozeném rodinném prostředí. Vždy klade důraz na individuální potřeby dětí a na jejich bezpečné soukromí.

U nás

Provozní řád DCKL

3B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má oddělenu pobytovou část od části ambulantní, ve které jsou poskytovány konzultace.

3C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřízené při zdravotnickém či školském ústavním zařízení odděluje činnosti provozované v rámci režimu sociálně-právní ochrany a ústavního zařízení a dbá na to, aby bylo o děti vždy pečováno v souladu s formou jejich umístění a jejich potřebami.

4A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc informuje dítě, jeho rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany ze strany zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zejména o průběhu pobytu dítěte v zařízení, právech a povinnostech umístěných dětí, zaměstnanců a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

4B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany.

5A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podporuje děti umístěné v zařízení ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím, zejména podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými.

Síť sociálních služeb v Kladně

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

5B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vytváří příležitosti, aby dítě umístěné v zařízení využívalo veřejně dostupných služeb (škola nebo mateřská škola, zájmové kroužky mimo zařízení atd.)

Katalog volnočasových aktivit Stochov a okolí    

(pro rodiče, kamarády, příbuzné)

5C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně vypracována pravidla pro poskytování pomoci a poradenství rodině umístěného dítěte, zejména stanoveny možnosti a nabídky zajištění pomoci při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajištění terapie, nácviku rodičovských a dalších dovedností při péči o dítě, které v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte rodina potřebuje.

 

Pravidla pro poskytování pomoci a poradenství rodině dítěte

6A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, kvalifikační požadavky, osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců.

 

Organizační struktura DCKL

Organizační struktura ZDVOP

6B

Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a potřebám umístěných dětí. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má kromě zaměstnanců zajišťujících osobní péči o děti vždy v pracovním poměru v rozsahu úvazku 1,0 sociálního pracovníka minimálně na každých 10 umístěných dětí, který splňuje podmínky odborné způsobilosti stanovené zákonem o sociálních službách.

6C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vždy zajištěnu pro umístěné děti dostupnou zdravotní péči a péči psychologa. Pokud je zdravotní péče nebo péče psychologa zajišťována externě, pak zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zveřejní, kdo tuto péči pro zařízení zajišťuje a v jakém rozsahu.

 

 Kontakty

 

6D

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má v rámci organizační struktury písemně stanovena oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím.                    

Oprávnění a povinnosti jsou definovány v pracovních náplních. 

 

7A

Zaměstnanci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kteří přímo poskytují sociálně právní ochranu, splňují požadavky odborné způsobilosti a bezúhonnosti podle zákona.

7B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a tato pravidla uplatňuje v praxi. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců.

 

Pravidla pro přijetí a zaškolení nových zaměstnanců

7C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro působení osob, které nejsou se zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc v základním pracovněprávním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů.

Pravidla pro působení osob, které nejsou v pracovněprávním vztahu

8A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace zaměstnance.

Postup hodnocení zaměstnanců

8b

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracovány plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců.

Plán dalšího vzdělávání 

 

8c

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců.

8D

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zajištěnu pro své zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.

 

9A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vypracován písemný postup pro příjem dítěte do zařízení, pro návštěvy dítěte mimo zařízení, pro návštěvy rodičů, jiných osob dítěti příbuzných nebo blízkých a dalších osob v zařízení, pro co nejširší osobní, telefonický nebo písemný styk anebo jakoukoliv jinou formu komunikace dítěte s rodiči nebo jinými osobami dítěti příbuznými nebo blízkými a dalšími osobami; s těmito postupy prokazatelně seznámí dítě, jeho rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké a podle nich postupuje v praxi.

Postup pro příjem dítěte do zařízení

Jak dítěti pomoci v prvních chvílích

 

Návštěvní řád 

 

Návštěvní řád ve zkratce pro děti

9B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smluv o poskytování ochrany a pomoci, zejména kdo je oprávněn smlouvu uzavřít, jaké další náležitosti, vedle těch zákonem stanovených, smlouva obsahuje, jaké přílohy jsou spolu se smlouvou předány dítěti nebo oprávněnému zástupci dítěte, je-li s ním smlouva uzavírána, a též možnosti zrušení smlouvy. Při uzavírání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc postupuje tak, aby obsah a účel smlouvy byl pro smluvní strany srozumitelný.

Pravidla pro uzavírání smluv

 

Smlouva o poskytování ochrany a pomoci uzavřená s rodičem

 

Smlouva o poskytování ochrany a pomoci uzavřená s dítětem

 

Smlouva o poskytování ochrany a pomoci uzavřená s OSPOD

9C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla a postupy pro situace, kdy lze žádost o uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci odmítnout. Tato pravidla nesmí být diskriminující.

Základní informace 

 

9D

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte nebo jinými osobami odpovědnými za jeho výchovu, s dítětem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností projedná požadavky, očekávání, cíle a účel pobytu dítěte v zařízení; toto vždy formuluje v souladu s nejlepším zájmem dítěte a výkonem sociálně-právní ochrany.

10A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro vytváření plánu poskytování sociálně-právní ochrany v konkrétním případě a pravidla a postupy určující způsob hodnocení, zda je plán poskytování sociálně-právní ochrany naplňován. V souladu s pravidly zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zpracovává plán poskytování sociálně-právní ochrany dětí v konkrétním případě.

 

Pravidla pro vytváření plánu poskytování SPO

10B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla upravující spolupráci zařízení s rodiči, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, které jsou zapojeny do řešení situace dítěte při vytváření plánu poskytování sociálně -právní ochrany dítěti v zařízení.

 

Plnění standardu je uvedeno v přílohách Standardu 11a

 

 

10C

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má pro vypracování a vyhodnocování naplňování plánu sociálně-právní ochrany pro každé dítě určeného sociálního pracovníka.

10D

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla a postupy pro případ změny sociálního pracovníka nebo zaměstnance zajišťujícího osobní péči o dítě.

11a

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracována pravidla, která stanoví způsob a rozsah informování dítěte, jeho rodiny, osob odpovědných za výchovu dítěte nebo osob blízkých dítěti, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a případně další oprávněných orgánů veřejné moci, o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování plánu sociálně-právní ochrany.

Pravidla stanovující způsob a rozsah spolupráce a informování o průběhu SPO a naplňování plánu SPO

Práva a povinnosti ředitele

11B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má pro zaměstnance písemně stanovený postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u jednotlivých dětí a rodin (systém předávání informací mezi jednotlivými zaměstnanci, kteří se podílejí na řešení situace dítěte a rodiny), a to též za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů dětí a členů jejich rodin, zejména na ochranu soukromí a osobních údajů.

Postup pro získávání a předávání informací

12

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanovena pravidla práce pro situace významných změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Pravidla práce pro situace významných změn v životě děrí a rodin

13

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro zpracování, vedení a evidenci písemné, případně elektronické dokumentace o dětech, kterým poskytuje ochranu a pomoc, zejména pravidla pro založení, uzavření a zapůjčení dokumentace, pravidla pro nahlížení do dokumentace a pořizování kopií z této dokumentace a pravidla pro odmítnutí žádosti o nahlédnutí do této dokumentace. Evidence dokumentace o dětech, jimž je poskytována ochrana a pomoc, vždy obsahuje údaje, podle nichž lze zjistit totožnost dítěte, datum a čas přijetí dítěte do zařízení a ukončení poskytování ochrany a pomoci tomuto dítěti, důvod pro poskytování ochrany a pomoci a záznam o splnění oznamovací povinnosti vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí o přijetí dítěte do zařízení.

Pravidla vedení dokumentace

14

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována a zveřejněna pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany, zejména informuje cílovou skupinu jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě.

Kam stížnost podat?

Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností

Stížnost ve zkratce pro dospělé

Stížnost ve zkratce pro děti

15

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich řešení, s nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance.S těmito postupy jsou v nezbytném rozsahu seznámeny přiměřeným způsobem i umístěné děti, jejich rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké.

Pokyn rizikové, nouzové a havarijní situace

   

Opatruj se na vycházce

Opatruj se při hře na zahradě 

16A

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanoven systém pravidelné revize naplňování standardů kvality, systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany.

 

16B

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanovena pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny a dalších spolupracujících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci.

 Dotazník spokojenosti

Copyright © 2024 Dětské centrum Kladno všechna práva vyhrazena.

We use cookies

Na našich stránkách používáme cookie. Jejím používáním vyjadřujete s tímto souhlas.