Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Základní kontakt

Dětské centrum Kladno,

příspěvková organizace

Brjanská 3079

272 04, Kladno

tel.: 312 267 401

el.adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID DS:rcpkgqk

IČO: 00875350

DIČ: CZ00875350

Číslo účtu: 13431141/0100

                   (KB, a.s.)

Ověřená instituce

DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz

Seznam článků

Povinně zveřejňované informace

jsou informace pro veřejnost o podmínkách práva přístupu k informacím a  o podmínkách, za nichž jsou informace poskytovány v souladu se zákonem  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 


1. Název: 

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace 

Zřizovatel: Středočeský kraj

2. Sídlo:

Kladno, Brjanská 3079, PSČ 272 04

Dislokované pracoviště

Stochov, Hornická 203, PSČ 273 03


3. Důvod a způsob založení:

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace je nestátním zdravotnickým zařízením zřizovaným Středočeským krajem. 

Hlavní činností je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku podle § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  a podmínkách jejich poskytování. 

Za tím účelem poskytuje dětské centrum těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče a pomoci.

Může též poskytnout ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo její zdraví.

Doplňkovou činností dětského centra je od roku 2012: 

 • zařízení odborného poradenství pro péči o děti,
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • péče o děti do 3 let věku,
 • další činnosti v rámci pověření výkonem sociálně právní ochrany dětí.

4. Organizační struktura:

Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán – ředitelka. Ředitelka jedná jménem organizace samostatně; je za činnost organizace a hospodaření odpovědná Radě Středočeského kraje, která ředitele také jmenuje a odvolává. Ředitelka je oprávněna jmenovat a odvolávat svého zástupce, který příspěvkovou organizaci zastupuje v době její nepřítomnosti. 

Organizační struktura Dětského centra Kladno, příspěvková organizace 

aktualizace 31.1.2020


5. Kontaktní spojení:

 • pracoviště Stochov - Hornická203, 273 03 Stochov; tel.: 312 651 218; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • pracoviště Kladno - Brjanská 3079, 272 04 Kladno; tel.: 312 267 401; tel. + fax: 312 261 848; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • datová schránka: rcpkgqk
 • Kontakty na jednotlivé pracovníky                                                                                                                            aktualizace 28.3.2022

6. Případné platby lze poukázat:

 •  Číslo účtu: 13431141/0100 (KB,a.s.)

7. Identifikační číslo (IČ): 00875350  

8. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00875350  


9. Příjem žádostí a dalších podání:

 •  Osobně na adrese: Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace, Brjanská 3079, Kladno,  PSČ 272 04
 •  Písemně – na adresu: Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace, Brjanská 3079, Kladno, PSČ 272 04
 •  Telefonicky – viz. kontaktní spojení
 •  Elektronicky – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 •  Datovou schránkou – ID rcpkgqk
 •  Postup pro podávání, řešení e evidenci stížností ZDVOP
 • Postup pro podávání, řešení e evidenci stížností doprovázení pěstounů

aktualizace 28.3.2022


10. Žádost o poskytnutí informace:

Žádost o poskytnutí informace lze podávat u výše uvedených kontaktních osob ústně (lze i telefonicky) nebo písemně. Písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, sítě elektronických komunikací, veřejnou datovou sítí do datové schránky nebo osobním předáním na adrese dětského centra. 

Žádost je podána dnem, kdy byla Dětskému centru Kladno, p.o. doručena. 

Ústně podanou žádost o informaci příslušný zaměstnanec buď ihned vyřídí, je-li to možné, nebo poskytne občanu vysvětlení a poučení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Za písemnou žádost o poskytnutí informace se dle zákona považuje písemné podání:

 • z něhož je zřejmé, že bylo adresováno Dětskému centru Kladno, p.o., jako povinnému subjektu dle zákona,
 • z něhož vyplývá, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona, a to srozumitelným způsobem,
 • které obsahuje údaje nutné k identifikaci žadatele a jeho doručovací adresu, tj.:
  • o údaje nutné k identifikaci žadatele – fyzické osoby jsou:
   • jméno a příjmení,
   • datum narození,
   • adresa místa trvalého pobytu (bydliště) a adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu (bydliště);
  • o údaje nutné k identifikaci žadatele – právnické osoby jsou:
   • název (obchodní firma),
   • identifikační číslo,
   • adresa sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Neobsahuje-li písemná žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace posoudí žádost a:

 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.   

O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí  o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více pracovníky Dětského centra Kladno, příspěvková organizace, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Pokud Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace žádosti, byť jen zčásti nevyhoví, musí být v zákonné lhůtě pro vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. její části, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Žádost o poskytnutí informace může být odmítnuta pouze ze zákonných důvodů. Rozhodnutí vydává ředitelka Dětského centra Kladno, p.o.. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

11. Opravné prostředky proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti – odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání musí splňovat náležitosti písemné žádosti (viz výše). Odvolání se podává k subjektu, který rozhodnutí vydal, tj. na adresu Dětského centra Kladno, příspěvková organizace.

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace je povinna odvolání předložit spolu se spisovým materiálem do 15 dnů ode dne jeho doručení svému nadřízenému orgánu, jímž je Středočeský kraj,  Zborovská 11, Praha 5, 150 21. 

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání Dětským centrem Kladno, příspěvková organizace. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání je 15 pracovních dnů ode dne doručení odvolání povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

12. Opravné prostředky a stížnosti

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutím o právech a povinnostech osob vydaným Dětským centrem Kladno, p.o. ve správním řízení (tj. dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) lze uplatnit následující řádné opravné prostředky:

 • Proti příkazu vydanému ve zkráceném řízení dle § 150 odst. 1 a 2 zákona může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal.
 • Účastník řízení může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal. Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (viz níže) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Dále odvolání musí splňovat jisté náležitosti a musí z něj být zřejmé, kdo jej podává, kterého rozhodnutí se týká a následné návrhy. 

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty. 

Podání opravného prostředku je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo  v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

Pro příjem ústních a písemných podání jsou určeny úřední dny, pondělí až pátek v době od 7.00 do 15:00 hod. Elektronická podání přijímá Dětské centrum  Kladno, p.o. prostřednictvím datové schránky (ID rcpkgqk) nebo e-podatelnou na adrese výše uvedené v kontaktech.


Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem odkazu na zveřejněnou informaci,

b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebo prodloužené lhůty ze závažných důvodů o 10 dnů nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady, která mu byla písemně oznámena nebo s výší odměny za oprávnění informaci užít, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat ústně nebo písemně na adresu Dětského centra Kladno, p.o.. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. 

Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí nebo prodloužení lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánů do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Za stížnosti jsou považována podání občana nebo jejich sdružení a dalších právnických osob, jimiž se domáhají ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo upozorňují na nedostatky v činnosti.

Stížnost lze podat ústně a to přímo na adrese Dětského centra Kladno, p.o. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned, se sepíše záznam, se kterým je nakládáno dále jako  s písemnou stížností. Nebo zaslat poštou na adresu Dětského centra Kladno, p.o., Brjanská 3079, Kladno, 272 04, či doručit osobně. Stížnosti, na kterých není uvedeno jméno, adresa a podpis odesilatele, se neevidují a nevyřizují.

Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů. Pokud nelze stížnost v této lhůtě vyřídit, rozhodne  o jejím prodloužení statutární zástupce, který rozhodl o způsobu vyřízení a informuje pisatele stížnosti o prodloužení lhůty. 


Přehled poskytnutých informací

2016  Počet umístěných dětí

2018  Počet dětí a rodin využívající služby k 31.12.2017

2019  Počet  umístěných dětí k 31.1.2019

          Počet odborných pracovníků k 31.1.2019

 


13. Formuláře a tiskopisy:

 • formuláře a tiskopisy jsou uveřejněny na webových stánkách Dětského centra Kladno, příspěvková organizace: www.dckl.cz .

14. Popisy postupů

návody pro řešení životních situací: Postup řešení životní situace: http://portal.gov.cz/portal/obcan/


15. Důležité právní předpisy pro činnost zařízení:

 • Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb., v platném znění
 • Národní strategie ochrany práv dětí, v platném znění 
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění
 • Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., v platném znění
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • Zákona č. 20/1966 Sb. o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – především zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 56/2012 Sb. o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce umístěného v DD pro děti do 3 let věku
 • Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., vyhlášky MV ČR č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 
 • Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, v platném znění
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších změn, v platném znění
 • Vyhláška Ministerstva vnitra o požární prevenci č. 246/2001 Sb., v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění

16. Úhrady za poskytování informací:

Sazebník úhrad za informace poskytované dle ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím:

Náklady na pořízení kopií:

 • černobílé – jednostranné  z volných listů  A4   3,-- Kč, A3   5,-- Kč, z vázaných listů A4   5,-- Kč, A3 10,-- Kč
 • černobílé – oboustranné z volných listů  A4   6,-- Kč, A3 10,-- Kč, z vázaných listů A4  10,-- Kč, A3  20,-- Kč

Náhrady při použití výpočetní techniky:

 • tisk z počítače na tiskárně (formát A4 jednostranný)
 • černobíle   5,-- Kč
 • barevně 10,-- Kč
 • digitální foto 13,-- Kč
 • kopírování na datové nosiče 
 • CD  50,-- Kč

Náklady na přípravu informace:

 • zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, popř. úkony, které nelze jinak zařadit se stanovují na 150,-- Kč za každou započatou hodinu výkonu při zpracovávání informací.

Určující podmínky:

 • Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
 • V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace oznámí písemně tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.
 • Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady. Pokud tedy žadatel do 60 dnů ode dne oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, žádost se odkládá.

17. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.: 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předkládá Dětské centrum Kladno, p.o. jako povinný subjekt Výroční zprávu o informacích vždy do 1. března následujícího roku. 

 


Aktualizováno dne 28.3.2022

Bc.Ladislava Čejková – vedoucí ZDVOP

Lada Janoušková – koordinační a projektová pracovnice                                           

Schválila:

Mgr.Bc. Hana Gabrielová - ředitelka     

Copyright © 2024 Dětské centrum Kladno všechna práva vyhrazena.

We use cookies

Na našich stránkách používáme cookie. Jejím používáním vyjadřujete s tímto souhlas.